Проектът „Училищни финансови игри „Игрите на НеЗнайко” е разработен и се реализира в партньорство с образователен център „НеЗнайко” и фондация ИНТЕРМЕДИЯ. Финансиран е по Националната програма „Училището-територия на учениците”, модул  „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”. Целта на проектае да се повиши финансовата култура на децата и да се привлекат  родителите към училищния живот чрез участие в  състезателни игри.
В игрови ситуации децата се запознават със специфичната финансова терминология, развиват  аналитични умения, придобиват качества за работа в екип, лоялност и отговорност, възпитават се в дух на предприемачество и уважение към труда.
В българското училище липсват  занимания  за  получаване  на  общодостъпна икономическа информация, както и елементарна  финансова култура, която е необходима за младите хора в динамично развиващата се пазарна икономика.  Финансовите игри  „НеЗнайко”  предлагат забавен, лесен начин за създаване на практически навици и умения, необходими за постигане на финансов просперитет,  изграждат умения и навици за генериране, управление и умножаване на пари. Игрите запознават децата с основните понятия като дават точна представа и тълкуване на думите, кара ги да мислят и да създават нови разнообразни финансови варианти, подтиква ги да търсят и ползват финансово изгодни предложения.
Игрите са отворена система за копиране на казуси от действителността, които дават възможност на играчите да упражнят и усетят развитието и последиците на една реална възможност. Игрите се провеждат под формата на занимание /2 учебни часа/  по паралелки и класове.
Подготвителен период
По проекта е създаден Училищен клуб „НеЗнайко”, в който членуват ученици от трети до осми клас. Заниманията се провеждат в самостоятелно помещение, обзаведено с две игрални маси, столове, шкаф за материали и принадлежности. Членовете на клуб „НеЗнайко” имат отличителни атрибути - блузка,  шапка и раница.
Учителите, които водят игрите, разполагат с персонална USB преносима флаш памет и достъп до лаптоп и принтер. За тяхното специализирано и поддържащо обучение за водещи на игрите е конструирана уеб базирана платформа за дистанционно обучение. Чрез нея те получават достъп до спомагателни материали, указания за използване на термини, тестове, бланки и др. Обучението на учителите за работа с  уеб базираната платформа е осъществено  от инструктори на Интермедия, а Образователен център „НеЗнайко” проведе  специализираното обучение за водещи на първо ниво  на игрите- „Моите пари”.
Обучителен период
В първата фаза на  проекта  се формират групи и се изготвят  графици   за  провеждане на десет игрови занимания, а най-добре представилите се  ученици сформират  отбори  за участие в коледен турнир с цел представяне на игрите пред родители и съученици.
Втората фаза на проекта включва десет игрови занимания и състезание с участие на родителите, като най-добрите се включват в  турнир за купата на НеЗнайко.
Проектът завършва с национално онлайн състезание с тестове /решаване на финансови казуси/ за купа ИНТЕРМЕДИЯ. В него могат да се включат ученици от всички училища от България  чрез регистрация  в уеб базираната платформа.
За популяризирането на училищния клуб „НеЗнайко” и създаването на мрежа от клубове „Незнайко” на територията на общината, ще бъде изработен презентационен диск  с филм, а на пресконференция ще бъдат обобщени постигнатите резултати от съвместната работа.
Финансовите игри предлагат възможности за надграждане с  допълнителни  области – „Банки” , „Осигурителни фондове”  и „Борси”. Също така има възможност най-добрите ученици да влязат в ролята на водещи на игрите и да се приложи принципа „ деца учат деца”. По желание на училищното ръководство могат да се привлекат като участници в игрите безработни младежи  или деца, отпаднали от образователната система, за да придобият умения и знания в неформална среда.

Основни партньори  в изпълнението на проекта са:

Образователен център „НеЗнайко”- регистриран по ТЗ и притежаващ авторското право на "Игрите на неЗнайко". Екипът провежда обучение на учители за водещи игрите, разработва поетапно игровите нива, ситуационните карти и финансовите казуси  /тестовете/ за  състезанията, подготвя съпътстващи обучителни материали за уеб базираната  платформа.
Фондация ИНТЕРМЕДИЯ - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Екипът на Интермедия  изгражда уеб базираната платформа за обучение на учителите за водещи с  интегрирано е-съдържание за съпътстващо обучение. Инструктор на Интермедия провежда обучение на учителите как да използват електронна  платформа  за обучение и работа с тестови софтуер, изработва уебстраницата на училището и ще я администрира  до края на учебната година, осигурява медийно представяне на проекта  чрез  публикации в специализирани издания за образованието, вестници, списания и др.